Dokumenten är i PDF-format om inget annat anges.

Bakgrund: Lantmäterimyndigheten i Skåne Län beslutade 2000-08-25 att Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Vägförening skulle ombildas till Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Samfällighetsförening. Ärendenummer M983034.

Stadgar

Vid årsmötet 2017, under punkt 12 i protokollet, gjordes en ändring av §5 i stadgarna. Styrelsen ska i fortsättningen bestå av 5 - 9 ordinarie ledamöter (inga suppleanter).

Fastighetskarta

Lantmäteriets beslut (se sista sidan angående andelstal)

Föreningens organisationsnummer är 717902-7706.